در راستای اهداف شرکت بهاران حله و با توجه به شرایط استثنائی فروش، تاکنون ارایه خدمات به شرکت ها و سازمان های ذیل درحال انجام است.

سازمان اتکا

تعاونی نیروی انتظامی

بانک ملی

وزارت کشور

شرکت مخابرات

سازمان جهاد دانشگاهی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

وزارت نیرو

بانک تجارت

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان دامپزشکی کشور

سازمان تعاونی روستایی

گروه سایپا

سازمان پشتیبانی امور دام

سازمان بنادر و دریانوردی

بیمه سهامی ایران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

بانک انصار

پرس تی وی

فروشگاه رفاه